månadsarkiv: mars 2015

Föreningsstämma 26 maj 18:30

Samtliga medlemmar i Bostadsrättsföreningen Graniten kallas i enlighet med föreningens stadgar till ordinarie föreningsstämma

Tisdag den 26 maj 2015, kl 18:30 i på fritidsverksamheten Pampasparken.

Förslag till dagordning

 1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd).
 2. Val av ordförande för stämman.
 3. Anmälan av ordförandens val av sekreterare.
 4. Fastställande av dagordningen.
 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet – tillika rösträknare.
 6. Frågan om kallelse till stämman behörigen skett.
 7. Föredragning av styrelsens årsredovisning.
 8. Föredragning av revisionsberättelsen.
 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
 10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 11. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning.
 12. Beslut om arvoden.
 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
 14. Val av revisorer och suppleanter.
 15. Val av valberedning.
 16. Motioner
 17. Avslutning

Möteshandlingar

Motion
Styrelsen svar på motion gällande förbättringsförslag för förvaring av cyklar i cykelrummen. Gällande att hitta en bra lösning för förvaring av cyklar ställer sig styrelsen positiv till motionens förslag, och föreslår att inför kommande verksamhetsåret att behovet ska ses över och åtgärdas.

Styrelsen förslag till beslut: Att stämman bifaller motionen med att styrelsen ser över en bra lösning av cykelförvaring i cykelrummen.

Välkomna önskar Styrelsen

Trädgårdsdag 25 april 10:00

Varmt välkomna till BRF Granitens trädgårdsdag lördagen den 25 april 2015 10:00-13:00.

Förra året så lyste vårsolen sitt soligaste leende mot oss, och det var rena försommarkänslan.

Bland de många aktiviteterna som utförs under dagen märks städning av gemensamma utrymmen som soprum och cykelrum, ogräsrensning samt omplantering av buskar på framsidan.

Styrelsen kommer att bjuda på dryck med tilltugg i vanlig ordning.

Den som vill kan slänga grovsopor i den för dagen dit-fraktade containern.

Nedan är bilderna från trädgårdsdagen 26 april 2014.