månadsarkiv: april 2017

Föreningsstämma 2017

Samtliga medlemmar i Bostadsrättsföreningen Graniten kallas i enlighet med föreningens stadgar till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 10 maj 2017.

Från kl. 18.00 kommer styrelsen att finnas på plats för eventuella frågor.

Klockan 18.30 börjar vi vår ordinarie årsstämma.

Platsen är liksom förra året fritidsverksamheten Pampasparken

Förslag till dagordning
1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd).
2. Val av ordförande för stämman.
3. Anmälan av ordförandens val av sekreterare.
4. Fastställande av dagordningen.
5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet – tillika rösträknare.
6. Frågan om kallelse till stämman behörigen skett.
7. Föredragning av styrelsens årsredovisning.
8. Föredragning av revisionsberättelsen.
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
11. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning.
12. Beslut om arvoden.
13. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
14. Val av revisorer och suppleanter.
15. Val av valberedning.
16. Motioner och proposition
17. Avslutning

Handlingar
1. Proposition om stadgeändring
2. Inkomna motioner
3. Styrelsens svar på inkomna motioner
4. Årsredovisning 2016