Författararkiv: Webmaster

Om Webmaster

Webmaster i styrelsen för BRF Graniten i Solna

Information från styrelsen

NYA MEDLEMMAR

Vi hälsar vår nya medlem i lgh 2031 varmt välkommen till föreningen!

STYRELSEARBETE

De stora frågor som nu hanteras är fastighetsfrågorna som nämndes på årsstämman inklusive garantibyten av de kvarvarande felande automatbelysningarna i trapphusen.  

SOPHANTERING

Vi har tyvärr fortfarande utmaningar med vår sophantering. För allas trevnad och för minska våra sopkostnader, tänk särskilt på att platta ihop kartonger innan du lägger dem i rätt kärl.

SEMESTERDAX

Tänk på att tala om för grannar om du är borta länge. Låt inte tidningar och post visa att lägenheten är tom.

En trevlig sommar önskar Styrelsen!

Föreningsstämma 2017

Samtliga medlemmar i Bostadsrättsföreningen Graniten kallas i enlighet med föreningens stadgar till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 10 maj 2017.

Från kl. 18.00 kommer styrelsen att finnas på plats för eventuella frågor.

Klockan 18.30 börjar vi vår ordinarie årsstämma.

Platsen är liksom förra året fritidsverksamheten Pampasparken

Förslag till dagordning
1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd).
2. Val av ordförande för stämman.
3. Anmälan av ordförandens val av sekreterare.
4. Fastställande av dagordningen.
5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet – tillika rösträknare.
6. Frågan om kallelse till stämman behörigen skett.
7. Föredragning av styrelsens årsredovisning.
8. Föredragning av revisionsberättelsen.
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
11. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning.
12. Beslut om arvoden.
13. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
14. Val av revisorer och suppleanter.
15. Val av valberedning.
16. Motioner och proposition
17. Avslutning

Handlingar
1. Proposition om stadgeändring
2. Inkomna motioner
3. Styrelsens svar på inkomna motioner
4. Årsredovisning 2016

 

 

Garantibesiktning

Enligt våra stadgar skall vår fastighet och dess lägenheter ”besiktigas” årligen.

Styrelsen lät göra detta för några år sedan och den enskilde lägenhetsinnehavaren fick då själv anmäla till styrelsen vilka anmärkningar eller skador man ansåg sig ha.

Dessa kommentarer har styrelsen sammanställt och har som underlag för ev. åtgärder.
Styrelsen fick på detta sätt en god uppfattning om status på vår fastighet.

Respektive lägenhetsinnehavare måste även i år själv ”besikta” sin lägenhet.

Om du har några NYA anmärkningar/förändringar måste dessa vara styrelsen tillhanda SENAST 18 november 2016.

Vänligen gå in på nedanstående länk och fyll i det digitala formuläret.

Digitalt formulär

Information från styrelsen 161028

Garantibesiktning
Vi kommer snart att skicka ut en webbaserad enkät till alla hushåll i föreningen om besiktning av era lägenheter. Det är viktigt att ni alla fyller i den och skickar in den till styrelsen. Vi kommer snart med mer information om detta. Besiktningen är viktig delvis med anledning av att det kan komma att ställas krav på åtgärder som vi eller byggmästaren ska betala men också för att skapa förutsättning till att åtgärda eventuella fel tidigt så att felen inte förvärras.
Fler medlemmar till trädgårdsgruppen
Föreningen behöver fler med intresse av att hålla det fint inom vår förenings område med blommor och planteringar. Hör av er till styrelsen vid intresse. Tack till de som nu gör det så förnämligt.
Armaturer till de som vill, gratis
Vi har flera gamla armaturer som vi kan skänka till medlemmar. Hör av er till styrelsen vid intresse. Gärna på städdagen.
Glöggkväll
Den 15/12 kl 17,30 har vi glöggstund i 28:an, välkomna. Detta är en renodlad tid för samkväm med grannarna.
Ordningsfrågor, sopor och återvinning
Det är angeläget att förpackningarna sköljs ur och någorlunda torra läggs i återvinningskärlen. Soppåsarna knyts ihop. Detta för att inte söla ned i soprummen.

Höststäddag
Kom ihåg! Föreningens höststäddag är den 12/11. Vi kallar dagen för ”höststäddag”, men sysslan består mer av att röja växtlighet. Vi ställer, som vanligt, ut en stor container där vi kan kasta skräp inklusive våra egna grovsopor. Dock inte elektronisk apparatur. Det är även en tid för möte och umgänge med grannar. I vanlig ordning ordnas enklare förtäring från grill samt dryck. Samling i portiken kl 10. Detta är en frivillig insats men väl mött!

Pågående arbeten inom styrelsen
Vi har satt upp belysning på del av fastighetens västsida. Fortsatt belysning på denna sida är på gång. Avspärrningar i syfte att förhindra passager på nord och västsidan av vår fastighet är på gång.

Snabbare bredband

Telia har nu uppdaterat utrustningen i vår fastighet.

Från och med idag så finns möjlighet att uppgradera hastigheten på bredbandet till ett reducerat pris.

Telia Bredband 250Mbit/s – 99kr/mån (ordinarie pris 499kr/mån)
Telia Bredband 1000Mbit/s – 699kr/mån (ordinarie pris 999kr/mån)

telia