Beviljat bygglov

Onsdagen den 8 juni beviljade Solna stads byggnadsnämnd bygglov för att uppföra 125 moduler fördelat om 110 bostäder på tomten Snöskatan 1, Bredkilsbacken 1.

Ni kan ta del av underlagen enligt nedan.

Solna stad – Samlingshandling bygglovsansökan
Samlingshandling bygglovsansökan

Solna stad – Diariesök
Solna stad – Beviljat bygglov

Beslut

Bygglov beviljas som tidsbegränsad åtgärd till och med 2021-06-08 (fem år), med stöd av 9 kap 33§ Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL), för nybyggnad av bostadsmoduler i två våningar och separat tvättstuga och soprum/miljöstuga med sammanlagt byggnadsarea om 1 643 kvm och bruttoarea om 2 514 kvm med de villkor och förutsättningar som anges nedan.
 
Kontrollansvarig enligt 10 kap. 9 § PBL är Per-Erik Knapp med behörighet K.
 
Byggnadsarbetet får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked.

 

Karta

 


Detaljplan2