Mötesprotokoll

Styrelseprotokoll

Styrelseprotokoll förvaras av styrelsen och de viktigaste punkterna publiceras på hemsidan. Kontakta styrelsen om du vill veta mer om vilka beslut som fattats.

Förslag till dagordning

 1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd).
 2. Val av ordförande för stämman.
 3. Anmälan av ordförandens val av sekreterare.
 4. Fastställande av dagordningen.
 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet – tillika rösträknare.
 6. Frågan om kallelse till stämman behörigen skett.
 7. Föredragning av styrelsens årsredovisning.
 8. Föredragning av revisionsberättelsen.
 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
 10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 11. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning.
 12. Beslut om arvoden.
 13. Val av styrelseordförande.
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
 15. Val av revisorer och suppleanter.
 16. Val av valberedning.
 17. Motioner
 18. Avslutning.

Kommentera