Trivselregler

Bostadsrättsföreningen Granitens trivselregler. Fastställda av föreningens styrelse den 27 november 2007 med stöd av 7 kap. 9 § bostadsrättslagen och föreningens stadgar. Reviderade vid styrelsemöte den 28 maj 2012.

 1. Bostadsrättshavare skall vara aktsam och vårda egen lägenhet som föreningens egendom i övrigt.
 2. Om det i lägenheten uppstår sådan skada att den snarast måste avhjälpas skall styrelsen omedelbart underrättas. Anmälan skall göras även om vattenkranar visar sig otäta eller avlopp blivit tilltäppta.
 3. I lägenheten får inte utföras sådant arbete som kan störa övriga bostadsrättshavare eller bedriva yrkes- eller affärsverksamhet utan styrelsens medgivande.
 4. Bevattning av växter på balkonger skall ske på ett sådant sätt att andra bostads-rättshavare inte påverkas av droppande vatten etc. Balkonglådor får ej hängas på utsidan av balkongen.
 5. Om djur hålls i lägenheten skall bostadsrättshavaren se till att de inte förorenar eller på annat sätt uppträder störande.
 6. Torkmattor får inte läggas framför lägenhetens entrédörr.
 7. Grillning på balkong får endast ske med elgrill. På uteplatser är kol/gasgrill tillåten under förutsättning att rök från grillen inte stör andra bostadsrättshavare.
 8. Utomhusantenn får inte sättas upp utan styrelsens medgivande och inte monteras i putsad fasad. Montering skall ske på fackmannamässigt vis och inte utanför balkong.
 9. Gård, trappor och entréer får inte utnyttjas för förvaring av skräp, packlårar, cyklar etc. Dekorationer som medför ingrepp i ytterdörrar, entréväggar, trapphus är inte tillåtet. Barnvagnar förvaras i förrådsutrymmen.
 10. Rökning är förbjudet i trappor, portgångar och på balkonger.
 11. Skyltning genom anslag på husets ytterväggar, i entréer eller trappuppgångar får inte ske. Namnskyltar tillhandahålls av styrelsen.
 12. Vid utövande av musik, användande av tvättmaskin/torktumlare, TV, radio eller musikanläggning i lägenheten på vardagar mellan kl 22.00 – 07.00 samt helger mellan 23.00 och 09.00 skall tillses att andra inte blir störda.
 13. Detsamma gäller för borrning och liknande arbeten.
 14. Undvik att gå och cykla över gräsmattor och i planteringar.
 15. Det är inte tillåtet att mata djur från balkong, fönster eller på gården.
 16. Husshållsopor skall slängas i avsett sopkärl i soprummen och vara väl paketerade i plastpåsar. Det är bostadsrättshavarnas eget ansvar att forsla bort grovsopor.
 17. Parkering av motorfordon, släp- eller husvagn inom fastigheten, utanför biluppställningsplatserna, är inte tillåtet.
 18. I garageutrymmen får reparation av fordon som kan medföra spill av oljor och/eller vätskor får inte utföras, inte heller svetsningsarbeten eller motsvarande åtgärder.
 19. Ovanstående trivselregler skall iakttas även av bostadsrättshavarens familj och gäster och andra som inryms i lägenheten.
 20. Bostadsrättshavaren skall rätta sig efter övriga särskilda anvisningar som utfärdas av styrelsen.

Kommentera